ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025