• Để thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ, đột phá trong thời đại 4.0, Đảng và nhà nước đã xây dựng nhiều chủ trương, giải pháp phát triển đất nước toàn diện, bền vững. Và hiện đại hoá hệ thống tài chính trong đó có chủ trương từng bước ...
  • Trong xu thế xã hội ngày càng phát triển, tự học là một trong những kĩ năng quan trọng của giáo dục, là năng lực cần có trong mỗi học sinh. Học sinh cần phải hình thành năng lực tự học để có thể tự học tập và “học tập suốt đời”. Chỉ thị số 10/CT- ...
  • -  Ngày 28 tháng 12 năm 1961 Hội đồng chính phủ ( nay là chính phủ) ban hành nghị định 219/CP về việc huấn luyện quân sự cho quân nhân dự bị và dân quân tự vệ , trong đó có quy định về huấn luyện quân sự  học sinh, sinh viên. Đến nay hơn nữa thế kỷ ...
  • Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của ...
  • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam; đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, ...
  • Trong thời đại ngày nay, nguồn tài liệu học tập, nghiên cứu như: sách, tạp chí, báo, mạng internet…rất phong phú, chúng ta đang tiếp xúc với nguồn kiến thức mênh mông của thế giới. Với khối lượng tri thức của nhân loại ngày càng tăng, nội dung kiến ...
  • Địa lí là môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết về Trái đất, về các đặc điểm, sự phân bố, mối quan hệ tác động qua lại giữa tự nhiên với hoạt động KT-XH của con người. Qua đó làm cơ sở cho sự hình thành thế giới quan khoa ...
  • Của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Hướng dẫn chấm kiểm tra HK1 năm học 2020-2021, tải file đính kèm
  • Nội dung ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 (tiếp theo)
  • Nội dung ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1, năm học 2020 - 2021
Tài nguyên