Ngày ban hành:
16/11/2022
Ngày hiệu lực:
16/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày ban hành:
17/11/2022
Ngày hiệu lực:
15/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2022
Ngày hiệu lực:
30/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/10/2022
Ngày hiệu lực:
26/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực