Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và GDQPAN năm học 2022-2023