Kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cho nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cho nhiệm kỳ 2025-2030 năm 2022