Tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em