Ngày 27/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5259/BGDĐT-QLCL hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023-2024.

Ngày ban hành:
27/09/2023
Ngày hiệu lực:
27/09/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/11/2013
Ngày hiệu lực:
01/07/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2023
Ngày hiệu lực:
14/08/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2022
Ngày hiệu lực:
31/12/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/03/2023
Ngày hiệu lực:
01/03/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực